tel. : +48 697680922

POLISOLOKATY

POLISOLOKATY – CO TO JEST?

Polisolokaty to produkty finansowe, które były oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako polisy na życie. Najczęściej oficjalnie produkt nazywany był ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Podkreślam, że funkcja „ubezpieczenia na życie” była na ogół wyłącznie pozorna i ograniczała się do symbolicznej kwoty. W ramach zawartej umowy inwestor jest zobowiązany do wpłacania określonej składki (najczęściej co miesiąc). Kapitał, który wpłacimy w teorii miał być inwestowany i przynosić znaczne zyski.

POLISOLOKATY – CZY TEN PRODUKT JEST BEZPIECZNY?

Według zapewnień banków i towarzystw ubezpieczeniowych jest to produkt całkowicie bezpieczny, bez jakiegokolwiek ryzyka inwestycyjnego. Niestety w praktyce okazało się, że większość tego typu polis nie tylko nie wygenerowała żadnych zysków, ale wartość wpłaconego kapitału uległa znacznemu spadkowi. Co więcej sfrustrowani inwestorzy, którzy postanowili wcześniej wypowiedzieć umowę dowiadywali się o ogromnych opłatach likwidacyjnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że tak zwane Ogólne Warunki Ubezpieczenia były (w mojej ocenie) z premedytacją zredagowane w sposób bardzo skomplikowany. Dokument ten liczył na ogół co najmniej 20-30 stron, co powodowało, że przeciętny konsument nie zapoznawał się z jego treścią.

POLISOLOKATY – CZY MOŻNA SIĘ Z TEGO WYCOFAĆ?

Oczywiście, w praktyce większość tego typu „polis” można wypowiedzieć w każdym momencie. Niestety na ogół wiąże się to ze stratą wpłaconego kapitału, która może wynosić nawet ponad 90 % wartości zgromadzonych środków.

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Pod tym pojęciem mieści się wartość środków (najczęściej wskazana procentowo), które „przepadną” jeżeli umowa zostanie rozwiązana przed terminem, na który została zawarta. Problem polega na tym, że większość tego typu umów była zawierana na długi okres. Często co najmniej 20 lub 25 lat. Inwestor, który w trakcie trwania umowy zmienił plany i postanowił wykorzystać środki na inny cel był zobowiązany do uiszczenia tak zwanej opłaty likwidacyjnej. W tym miejscu pojawiał się jednak problem. Okazywało się, że opłata likwidacyjna wynosi na przykład równowartość 90 % wpłaconego kapitału. Oczywiście jest to uzależnione od upływu czasu od zawarcia umowy. Niemniej jednak nawet po kilku latach opłata likwidacyjna może stanowić równowartość ponad 50 % wpłaconego kapitału. Inwestor pozostawał przed tragicznym wyborem: „przywiązanie do polisy” lub strata znacznej części wpłaconych pieniędzy.

W zależności od typu polisy pojęcie „opłaty likwidacyjnej” może mieć inną nazwę, na przykład „świadczenia wykupu”.

POLISOLOKATY – CZY MAM SZANSĘ NA ODZYSKANIE ZAINWESTOWANYCH PIENIĘDZY ?

Kategorycznie tak !  Część wpłaconego kapitału można odzyskać nawet na etapie przedsądowym. Niemniej jednak odzyskanie całości wpłaconego kapitału na ogół wiąże się  z koniecznością skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie należy się jednak tego obawiać. W praktyce proces przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu ogranicza się w dużej mierze do sporu w zakresie postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Decydujące jest przekonanie sądu, że część z zapisów stanowi tak zwane klauzule niedozwolone (abuzywne). Jeżeli w sprawie jest ustanowiony pełnomocnik Twoja obecność w sądzie może ograniczyć się do jednorazowego stawiennictwa.

Podkreślam, że moje twierdzenia nie są teoretycznymi rozważaniami tylko wynikają z doświadczenia i praktyki w tego typu procesach.

JAKI JEST KOSZT ODSZYKANIA WPŁACONYCH PIENIĘDZY?

Opłata sądowa w sprawie przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Sprawy dotyczące odzyskania pieniędzy wpłaconych w ramach tak zwanych polisolokat są specyficzne. Z uwagi na powyższe sama analiza dokumentów przez kancelarię jest nieodpłatna, a wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane na zasadzie prowizji od efektu.

POLISOLOKATY – PODSUMOWANIE

Z mojej dotychczasowej praktyki w sprawie odzyskiwania środków wpłaconych w ramach produktów finansowych (tak zwanych polisolokat) wynika, że często droga sądowa jest jedynym skutecznym rozwiązaniem. Nie zmienia to faktu, iż należy walczyć o odzyskanie swoich pieniędzy.

Jeżeli masz problem z odzyskaniem środków w ramach tak zwanej polisolokaty i chcesz wypowiedzieć zawartą umowę zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią w Rybniku. Postaram się  pomóc odzyskać Ci całość wpłaconego kapitału.

Adwokat Tomasz Kosterka