tel. : +48 697680922

ROZWÓD

ROZWÓD – WSTĘP

Zgodnie z danymi statystycznymi w Polsce wciąż często dochodzi do zawierania związków małżeńskich. Niestety statystycznie rośnie również liczba rozwodów. Czy postępowanie o rozwód jest skomplikowane? Postaram się w niniejszym wpisie w bardzo ogólnym zarysie przedstawić podstawowe informacje dotyczące takiego postępowania. W kolejnych artykułach zostaną poruszone bardziej szczegółowe zagadnienia, które wyjaśnią wątpliwości dotyczące spraw o rozwód.

PRZESŁANKI

Rozwód jest możliwy w sytuacji, w której między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia oznacza przerwanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Trwałość rozkładu oznacza, że w okolicznościach konkretnej sprawy nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego pożycia. Wyjątkowo orzeczenie rozwodu jest możliwe w sytuacji niepełnego zaniku jednej z wyżej wskazanych więzi. Z mojej praktyki zawodowej wynika, że często małżonkowie w toku sprawy nadal wspólnie zamieszkują. Istnieje wobec tego między nimi przynajmniej częściowa więź gospodarcza. W praktyce w takiej sytuacji Sąd może orzec rozwód, jeżeli ustała pomiędzy stronami więź fizyczna i uczuciowa. Kodeks rodzinny nie zna żadnego terminu, po którym można jednoznacznie stwierdzić, że rozkład pożycia jest trwały. Z mojej praktyki wynika, że za trwały należy uznawać rozkład pożycia, który trwa co najmniej 6 miesięcy. Nie jest to jednak termin bezwzględny. Zdarza się, że w konkretnych okolicznościach sąd orzeka rozwód nawet, jeżeli czas trwania rozkładu jest znacznie krótszy. Podkreślam, że obie przesłanki – zupełność i trwałość rozkładu pożycia muszą występować kumulatywnie.

NEGATYWNE PRZESŁANKI

Rozwód nie jest dopuszczalny jeżeli jego orzeczenie mogłoby doprowadzić do naruszenia dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd nie będzie mógł orzec rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest możliwy, kiedy jego orzeczenia domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Ostatnia ze wskazanych przesłanek nie jest bezwzględna. Sąd będzie mógł orzec rozwód, jeżeli małżonek niewinny wyrazi zgodę na orzeczenie rozwodu. Ewentualnie orzeczenie rozwodu może nastąpić również w sytuacji, w której Sąd uzna brak zgody za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

KOSZTY

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600 złotych. Przypominam, że istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeżeli postępowanie zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia, Sąd z urzędu zwróci 1 /2 opłaty. Pozostała część opłaty obciąży wtedy solidarnie obie strony postępowania. Więcej informacji na temat zwolnienia od kosztów sądowych znajdziesz w osobnym wpisie w zakładce baza wiedzy.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

W sprawie o rozwód i o separację właściwy w I instancji jest Sąd Okręgowy. W praktyce dla osób zamieszkujących na terenie powiatu: Rybnickiego, Wodzisławskiego, Jastrzębskiego, Żorskiego i Raciborskiego sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku. Właściwy w niniejszej sprawie jest Wydział II Cywilny wskazanego sądu.

PODSUMOWANIE

Czas trwania postępowania o rozwód uzależniony jest od konkretnych okoliczności sprawy. Sprawa, w której strony zaniechają ustalania kwestii winy może zakończyć się już nawet na pierwszym terminie. Z mojego doświadczenia wynika, iż na długość postępowania ma również wpływ ewentualny spór dotyczący wysokości alimentów. Postępowanie może wydłużyć się również ze względu na spór w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. W mojej ocenie bardzo istotne jest poprawne i stonowane przedstawienie stanowiska w treści pozwu lub odpowiedzi na pozew.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o rozwód i masz jakiekolwiek pytania zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią w Rybniku.

Adwokat Tomasz Kosterka