tel. : +48 697680922

SEPARACJA

SEPARACJA – PRZESŁANKI

Przesłanką orzeczenia separacji jest zupełny rozkład pożycia między małżonkami. W przeciwieństwie do sprawy o rozwód, separacja jest możliwa nawet jeżeli rozkład pożycia nie jest trwały. Jest to szansa dla osób, które planują rozstanie, jednak rozkład pożycia nastąpił niedawno. Separacja jest również dobrym rozwiązaniem dla osób, które widzą szanse na restytucję pożycia małżeńskiego. Co istotne kodeks rodzinny przewiduje uproszczony tryb, w którym sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, którzy nie mają wspólnych małoletnich dzieci.

NEGATYWNE PRZESŁANKI

Sąd nie może orzec separacji mimo zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami, jeżeli na jej skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

CZY SEPARACJA JEST ODWRACALNA?

Tak. Na zgodny wniosek małżonków sąd obligatoryjnie orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.

SEPARACJA A ROZWÓD

Często w odpowiedzi na pozew o separację drugi z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu. Również i w tym zakresie ustawodawca przewidział reguły, które powinien zastosować sąd. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia rozwodu i jest to uzasadnione okolicznościami sprawy – sąd orzeka rozwód. Brak możliwości orzeczenia rozwodu w danej sprawie skutkuje tym, że sąd orzeka separację (jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy). W sprawie o separację, podobnie jak w sprawie o rozwód sąd może ustalić wyłączną winę jednego z małżonków lub winę obu stron w zakresie rozkładu pożycia. Na zgodny wniosek małżonków sąd odstępuje od orzeczenia w zakresie winy rozkładu pożycia. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia jest przyjęcie, iż żaden z małżonków nie jest winny.

SKUTKI SEPARACJI

Orzeczenie separacji ma co do zasady skutki takie same jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Podstawową różnicą jest fakt, że małżonek który pozostaje w separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa. Co istotne małżonkowie pozostający w separacji nie mają możliwości powrotu do nazwiska, które nosili przed zawarciem małżeństwa. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami danej sprawy małżonkowie, którzy pozostają w separacji mogą być zobowiązani do wzajemnej pomocy. W tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego rozwiedzionych małżonków.

SEPARACJA – KOSZTY

Opłata sądowa w sprawie o separację wynosi podobnie jak w sprawie o rozwód 600 złotych. Również i w tej sprawie istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Istotne jest jednak, iż opłata sądowa wynosi zaledwie 100 złotych w sprawie o separację na zgodne żądanie małżonków. Również sprawa o zniesienie separacji podlega ograniczonej opłacie sądowej w wysokości 100 złotych.

SEPARACJA – WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

W sprawie o separację, podobnie jak w sprawie o rozwód właściwy w I instancji jest Sąd Okręgowy.

SEPARACJA – PODSUMOWANIE

W mojej ocenie separacja jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla małżeństw, które pozostają w głębokim kryzysie i daje czasem szansę na restytucję pożycia małżeńskiego. Z mojego doświadczenia wynika, że klienci najczęściej myślą o rozwodzie ponieważ wiedza na temat instytucji separacji jest niewielka. Warto w pierwszej kolejności poznać wszystkie możliwości przewidziane przez prawo rodzinne i dopiero z taką pełną wiedzą podjąć właściwą decyzję.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o separację i masz jakiekolwiek pytania zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią w Rybniku.

Adwokat Tomasz Kosterka