tel. : +48 697680922

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

WSTĘP

Na wstępie zwracam uwagę, że z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie bardzo obszerna nowelizacja postępowania egzekucyjnego. W odpowiedzi na liczne pytania i porady, które trafiają do kancelarii powstanie cykl artykułów poświęconych postępowaniu egzekucyjnemu. Czy Komornik Sądowy zawsze ma rację? Oczywistym jest, że zdarzają się sytuacje, w którym określone czynności w toku postępowania egzekucyjnego są wykonane nieprawidłowo. Jednym z podstawowych instrumentów dłużnika pozwalających na ochronę przed nieuprawnionymi lub błędnymi działaniami komornika jest skarga na czynności komornika. To właśnie ta instytucja jest przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA – PROCEDURA

Skarga przysługuje na wszystkie czynności komornika, chyba że z treści ustawy wyraźnie wynika że dana czynności jest niezaskarżalna w takim trybie. Co istotne skargę można wnieść nie tylko na działania komornika, ale również jego zaniechania. Skargę składa się w formie pisemnej. Właściwy dla rozpoznania skargi jest sąd rejonowy, który jest właściwy dla siedziby kancelarii komornika.

Skarga na czynności komornika powinna spełniać wszelkie wymogi pisma procesowego, a w szczególności określać zaskarżoną czynność lub zaniechanie komornika. W treści skargi powinieneś również zawrzeć wniosek o określoną zmianę postanowienia, uchylenie lub dokonanie danej czynności. Skarga powinna również zawierać uzasadnienie zgłoszonego żądania.

Pamiętaj, że samo wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego lub określonej czynności komornika. Określona czynności może zostać wstrzymana, a postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone wyłącznie przez Sąd rozpoznający skargę.

TERMIN

Pamiętaj, że skargę należy złożyć w terminie tygodnia od dnia dokonania przez komornika czynności, jeżeli strona była przy niej obecna. Termin tygodniowy obowiązuje również w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu przez komornika danej czynności. W zakresie skargi na zaniechanie przez komornika dokonania czynności, termin tygodniowy liczy się od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że określona czynność miała być dokonana.

Zgodnie, z artykułem 7672 § 1 kodeksu postępowania cywilnego skargę na czynności komornika sąd rozpoznaje w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu. Podkreślam jednak, że jest to termin instrukcyjny, który w obecnych realiach obciążenia wymiaru sprawiedliwości jest niestety terminem nierealnym.

OPŁATA

Od dnia 1 stycznia 2019 roku skarga na czynności komornika podlega opłacie w wysokości 50 złotych. Wysokość opłaty została przez ustawodawcę zredukowana o połowę. W teorii ma to zapewnić łatwiejszy dostęp dłużników do skorzystania z tej instytucji. Oczywiście również i w tym zakresie masz możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych na zasadach ogólnych. Podkreślam, że może to jednak przyczynić się do przedłużenia czasu rozpoznania skargi. Więcej na temat zwolnienia od kosztów sądowych znajdziesz tutaj.

WZÓR SKARGI

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika. Wzór formularza skargi na czynności komornika można pobrać tutaj.

Jeżeli masz problem związany z postępowaniem egzekucyjnym lub chciałbyś złożyć skargę na czynności komornika, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku w celu analizy sprawy.

Adwokat Tomasz Kosterka