tel. : +48 697680922

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

WSTĘP

Podstawowym problemem wymiaru sprawiedliwości jest długotrwałość toczących się postępowań sądowych. Oczywiście część postępowań z uwagi na swoją obszerność i stopień skomplikowania z natury rzeczy musi trwać długo. Niemniej jednak problem  przewlekłego prowadzenia nawet spraw stosunkowo nieskomplikowanych występuje dosyć często. Ustawodawca przewidział jednak instrument dla niezadowolonych stron procesu jakim jest skarga na przewlekłość postępowania. Powyższą instytucję reguluje ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym prze prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Skargę na przewlekłość postępowania możesz złożyć zarówno w sprawie cywilnej jak i w sprawie karnej. Skargę na przewlekłość postępowania można złożyć na każdym etapie postępowania, jeżeli zachodzą określone przesłanki.

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA – WARUNKI FORMALNE

Skarga na przewlekłość postępowania powinna zachowywać wszystkie wymagania przewidziane dla pisma procesowego. Dla przypomnienia każde pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu oraz stron postępowania, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenie. Dodatkowo w treści pisma procesowego powinieneś również powołać dowody na poparcie okoliczności, na które się powołujesz, a także wymienić załączniki. Każde pismo procesowe powinno być własnoręcznie podpisane.  Dodatkowo skarga na przewlekłość postępowania powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w określonej sprawie oraz okoliczności, które to uzasadniają. W treści skargi możesz domagać się wydania sądowi lub prokuratorowi  zalecenia, aby w określonym czasie podjął konkretną czynność. Wreszcie w treści skargi możesz złożyć wniosek o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Skargę na przewlekłość postępowania wnosi się do Sądu, który prowadzi sprawę lub do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. Niemniej jednak skarga podlega rozpoznaniu przez sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie. W odniesieniu do skarg na przewlekłość prowadzonego postępowania przygotowawczego sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do rozpoznania danej sprawy karnej.

OPŁATA

Zgodnie z ustawą skarga na przewlekłość postępowania podlega zryczałtowanej opłacie sądowej w wysokości 200 złotych.

TERMIN

Z uwagi na specyfikę instytucji skargi na przewlekłość postępowania ustawodawca przewidział ustawowy termin, w którym skarga powinna zostać rozpoznana. Zgodnie z ustawą skarga powinna zostać rozpoznana w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od dnia jej złożenia.

ODSZKODOWANIE

Jeżeli sąd uwzględni Twoją skargę i złożyłeś żądanie przyznania określonej sumy pieniężnej możesz otrzymać kwotę od 2.000 do 20.000 złotych. Co istotne, jeżeli w wyniku przewlekłego prowadzenia postępowania poniosłeś szkodę przekraczającą powyższe kwoty masz prawo dochodzić naprawienia szkody w całości od Skarbu Państwa. W tym celu należy jednak zainicjować odrębne postępowanie sądowe. Bardzo ważne jest jednak, iż sam fakt stwierdzenia przewlekłości postępowania nie będzie badany ponownie. Kwestią sporną i pozostającą do rozstrzygnięcia będzie wyłącznie wysokość należnego Ci odszkodowania.

PODSUMOWANIE

Problem długotrwałego rozpoznawania spraw sądowych warunkuje wiele czynników. Często nie wynika to obiektywnie ze złej woli osób prowadzących dane postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Problem często wynika z nadmiernego wpływu spraw przypadających na danego sędziego lub prokuratora. Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje, w których bez uzasadnionej przyczyny, organ prowadzący postępowanie nie dokonuje żadnych czynności przez długie miesiące lub nawet lata. W takiej sytuacji, należy się zastanowić nad możliwością skorzystania z instytucji skargi na przewlekłość postępowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie zredagowania skargi na przewlekłość postępowania zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku w celu analizy sprawy.

Adwokat Tomasz Kosterka