tel. : +48 697680922

WADY UKRYTE SAMOCHODU W LEASINGU

WSTĘP

Jednym z najpowszechniejszych sposobów finansowania zakupu pojazdów w Polsce nadal pozostaje zawarcie umowy leasingu. W ramach umów leasingu finansowany jest zakup zarówno pojazdów fabrycznie nowych jak i pojazdów używanych. Wielu klientów kontaktuje się z Kancelarią w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie co zrobić, gdy ujawnią się wady ukryte samochodu w leasingu. Nie ulega wątpliwości, iż sytuacja osób korzystających z pojazdu w ramach leasingu jest nieco bardziej skomplikowana. Niemniej jednak jak najbardziej pod pewnymi warunkami możesz skorzystać z ochrony jaką dają Ci przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

WADY UKRYTE SAMOCHODU W LEASINGU – JAKIE MASZ UPRAWNIENIA

Ustawodawca uregulował kwestie związane z roszczeniami  korzystającego z przedmiotu leasingu w art.  7098 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 7098 §  2 kodeksu cywilnego z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Nie ulega wątpliwości, iż przepis ten otwiera możliwość dosyć swobodnego dochodzenia roszczeń związanych z obniżeniem ceny. Zdecydowanie bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy jednak odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 7098 § 4 kodeksu cywilnego korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. Co więcej w takiej sytuacji finansujący może domagać się od Ciebie natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewiedzionych w umowie leasingu rat. Z uwagi na zawiłość tego tematu zostanie on szczegółowo opisany w odrębnym artykule.

WADY UKRYTE SAMOCHODU W LEASINGU – OBNIŻENIE CENY

W oparciu o wyżej wskazany przepis art. 7098 §  2 kodeksu cywilnego jako korzystający z pojazdu w leasingu masz pełne uprawnienia dotyczące możliwości żądania obniżenia ceny zakupu pojazdu. Możesz również domagać się usunięcia wad pojazdu. Oczywiście należy pamiętać, iż warunkiem skuteczności dochodzenia roszczeń jest spełnienie ogólnych przesłanek wystąpienia wady ukrytej pojazdu. Szczegóły związane z roszczeniem o obniżenie ceny możesz znaleźć we wpisie – zwrot kosztów naprawy.

WADY UKRYTE SAMOCHODU W LEASINGU – TERMIN PRZEDAWNIENIA

Roszczenie związane z wadami ukrytymi pojazdu w leasingu przedawnia się na ogólnych zasadach dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Jest to zatem termin 2 lat od dnia zakupu pojazdu przez leasingodawcę. W tym miejscu zwracam jednak uwagę na ryzyko związane z przedawnieniem roszczenia w ramach tak zwanych cesji umów leasingu. W ogłoszeniach motoryzacyjnych coraz częściej pojawiają się oferty dotyczące cesji umowy leasingu. Zwrócić należy uwagę, iż termin 2 lat biegnie od daty pierwotnego zakupu pojazdu przez leasingodawcę. W dniu,  w którym rozpoczynasz korzystanie z pojazdu na podstawie cesji Twoje roszczenie z tytułu rękojmi może już być przedawnione.

PODSUMOWANIE

Jeżeli korzystasz z pojazdu w ramach zawartej umowy leasingu masz uprawnienia jakie dają Ci przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne. Bez wątpienia sytuacja jest bardziej skomplikowana jeżeli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy. W takim układzie będziesz potrzebować zgody podmiotu finansującego przedmiot leasingu. Nie ulega jednak wątpliwości, iż domaganie się obniżenia ceny zakupu pojazdu jest możliwe bez większych komplikacji. Jako korzystający z przedmiotu leasingu jesteś do tego w pełni uprawniony na podstawie art. 7098 §  2 kodeksu cywilnego.

Jeżeli korzystasz w ramach leasingu z pojazdu, który posiada wadę ukrytą i chciałbyś obniżyć cenę jego zakupu, zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Tomasz Kosterka