tel. : +48 697680922

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – ogólny zarys

Jednym ze sposobów zakończenia postępowania karnego jest jego warunkowe umorzenie.  Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego jest uregulowana w artykule 66 kodeksu karnego. Z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego może zwrócić się do sądu prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze. Co ważne, wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest składany zamiast aktu oskarżenia.

Jeżeli w toku postępowania przygotowawczego nie uda się przekonać prokuratora do wystąpienia z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego nie przekreśla to jednoznacznie szans na zastosowanie tej instytucji przez sąd. Podkreślam, że sąd nie jest związany wnioskiem prokuratora i może nie wyrazić zgody na takie zakończenie postępowania karnego. Z drugiej strony oskarżony może mimo braku aprobaty prokuratora  w toku postępowania sądowego wystąpić bezpośrednio do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – przesłanki

Zwracam uwagę, iż warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe tylko w ściśle określonych sprawach i przy spełnieniu enumeratywnie wskazanych przesłanek.

W pierwszej kolejności o warunkowe umorzenie postępowania karnego może starać się sprawca przestępstwa, który nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba skazana.

Kolejną przesłanką  warunkującą możliwość skorzystania z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego  jest górna granica zagrożenia ustawowego za dany czyn zabroniony. Górna granica ustawowego zagrożenia nie może przekraczać pięciu lat. Warunkowe umorzenie postępowania karnego dotyczy co do zasady przestępstw o niższym ciężarze gatunkowym.

Działanie sprawcy czynu zabronionego musi się charakteryzować nieznaczną winą i społeczną szkodliwością czynu.  Okoliczności popełnienia czynu nie mogą budzić wątpliwości. Powyższe przesłanki nie są do końca ostre i podlegają swobodnej ocenie sądu, który orzeka w konkretnej sprawie. Sprawca czynu zabronionego musi przekonać organ prowadzący postępowanie, że będzie przestrzegać porządku prawnego. W  szczególności chodzi o przekonanie, że nie popełni ponownie czynu zabronionego. Sąd ocenia właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – okres próby

Podkreślam, że warunkowe umorzenie postępowania karnego następuje na okres próby, który może wynosić od roku do trzech lat. Bieg okresu próby rozpoczyna się od uprawomocnienia się orzeczenia. Wobec sprawcy, który w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został skazany, sąd będzie zobligowany do podjęcia postępowania karnego. Jeżeli natomiast sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny  lub popełnił inne przestępstwo sąd może (ale nie musi) podjąć postępowanie karnego. W podobnej sytuacji jest sprawca, który nie realizuje nałożonych przez sąd obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – podsumowanie

Powyżej wskazałem jedynie zarys instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Wszystkie przesłanki zostaną szczegółowo opisanego w kolejnych wpisach na stronie internetowej kancelarii. W swojej praktyce zawodowej bardzo często występuję z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, którym po raz pierwszy zdarzyło się popełnić czyn zabroniony. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego jest właśnie dla sprawców, którzy czyn zabroniony popełnili po raz pierwszy, nieumyślnie lub o małej społecznej szkodliwości.

Więcej na temat warunkowego umorzenia postępowania piszę na swoim blogu:

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Jeżeli zastanawiasz się czy w Twojej sprawie można starać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zapraszam do przedstawienia sprawy i bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

Adwokat Tomasz Kosterka