tel. : +48 697680922

PRAWO KARNE

– reprezentacja podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego

– reprezentacja oskarżonego w toku postępowania sądowego

– reprezentacja obwinionego w sprawach o wykroczenia

– redakcja apelacji oraz kasacji

– redakcja wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

– reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego

– reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w toku postepowania sądowego

– reprezentacja oskarżyciela prywatnego

– redakcja prywatnego aktu oskarżenia

– redakcja subsydiarnego aktu oskarżenia

– kompleksowa obsługa spraw osób kierujących pojazdem mechanicznym
po użyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości

– kompleksowa obsługa spraw z zakresu Kodeksu karnego skarbowego

– sprawy z zakresu dozoru elektronicznego

– sprawy z zakresu odroczenia wykonania kary

– sprawy z zakresu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 

PRAWO CYWILNE

– sprawy o odszkodowanie, szkody komunikacyjne

– sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, szkody osobowe

– sprawy o zapłatę

– sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych

– sprawy z zakresu skargi pauliańskiej

– sprawy z zakresu wadliwie wykonanych zobowiązań

– sprawy z zakresu ochrony praw konsumenta

– zastaw spedycyjny

– sprawy z zakresu prawa przewozowego

– odszkodowanie za opóźniony lot

– sprawy o sprostowanie aktów stanu cywilnego

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

– sprawy o dział spadku

– sprawy o zachowek

– sprawy o ubezwłasnowolnienie

– sprawy dotyczące zwrotu opłat likwidacyjnych – świadczenia wykupu, ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
(tzw. polisolokaty)

– redakcja skargi kasacyjnej

– sprzeciw od nakazu zapłaty

– sprawy przeciwko Niestandaryzowanym Sekuratyzacyjnym Funduszom Inwestycyjnym

– sprawy inne
 

PRAWO RZECZOWE

– sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej

– sprawy o ustanowienie służebności przesyłu

– sprawy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

– sprawy o zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

– powództwo windykacyjne i negatoryjne

– sprawy o ochronę posiadania

– sprawy o zniesienie współwłasności

– sprawy o eksmisję
 

PRAWO RODZINNE

– sprawy o separację

– sprawy o rozwód

– sprawy o alimenty (ustanowienie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie)

– sprawy o podział majątku wspólnego

– sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

– sprawy o egzekucję ustalonych kontaktów z dzieckiem

– sprawy o ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej

– sprawy o zaprzeczenie ojcostwa

– sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka

– sprawy z zakresu opieki i kurateli
 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

– sprawy dotyczące odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę

– postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy

– sprawy o przywrócenie do pracy

– sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

– sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę

– sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

– reprezentacja przed Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– sprawy z zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika

– sprawy z zakresu kar porządkowych

– sprawy o sprostowanie świadectwa pracy

– sprawy o dyskryminację i mobbing przez pracodawcę

– sprawy w przedmiocie odwołania od decyzji ZUS-u

– sprawy o rentę rodzinną
 

PRAWO MEDYCZNE

– sprawy dotyczące błędu medycznego, odpowiedzialność lekarza

– sprawy o odszkodowanie w wyniku błędu medycznego

– sprawy z zakresu naruszenia praw pacjenta

– sprawy dotyczące przymusowego przyjęcia do szpitala bez zgody pacjenta