tel. : +48 697680922

REKOMPENSATA 2019 – UTRACONY WĘGIEL

REKOMPENSATA – CO TO JEST ?

W dniu 22 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną na podstawie wyżej wskazanej ustawy masz prawo do uzyskania rekompensaty. Zgodnie z ustawą rekompensata należy Ci się w wysokości 10 tysięcy złotych. Dlatego jest to duża szansa dla wszystkich uprawnionych osób, które z różnych względów nie otrzymały tego świadczenia w ubiegłym roku. Musisz jednak spełnić kilka podstawowych warunków, które postaram się wyjaśnić w niniejszym artykule.

KOMU NALEŻY SIĘ REKOMPENSATA?

Zgodnie z ustawą rekompensatę otrzymasz, jeżeli masz status tak zwanej osoby uprawnionej. Za uprawnionych ustawodawca uznaje byłych pracowników, których stosunek pracy został rozwiązany z przedsiębiorstwem górniczym na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (z dnia 13 marca 2003 roku), którzy po ustaniu tego stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub bezpośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku nabyli prawo do świadczenia przedemerytalnego i je pobierali.

Za osoby uprawnione ustawodawca uznaje również emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którzy zamiast emerytury lub tej renty pobierają rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku.

Kolejną grupę osób uprawnionych stanowią wdowy, wdowcy oraz sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku zmarłym w czasie trwania stosunku pracy, emerycie lub renciście z przedsiębiorstwa górniczego, jeżeli utrata uprawnienia do bezpłatnego węgla nie została im w żaden sposób do tej pory zrekompensowana.

Co bardzo istotne status osoby uprawnionej zachowuje wdowa lub wdowiec, którzy ponownie zawarli związek małżeński.

KTO NIE OTRZYMA REKOMPENSATY ?

Nie otrzymasz rekompensaty jeżeli jesteś osobą uprawnioną, a Twoje roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegało zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Świadczenia rekompensacyjnego nie otrzymasz również, jeżeli Twoje roszczenie zostało już zaspokojone w przeszłości na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym.

JAK UZYSKAĆ REKOMPENSATĘ ?

Podstawowym warunkiem uzyskania rekompensaty jest złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do ustawy. Wzór wniosku można pobrać: TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają status osoby uprawnionej do uzyskania prawa do bezpłatnego węgla. Dodatkowo należy dołączyć specjalne oświadczenie, którego wzór można pobrać: TUTAJ.

Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo tak zwanego przedsiębiorstwa wypłacającego. Lista punktów, w których możesz złożyć wniosek znajduje się: TUTAJ.

DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

Wniosek o wypłatę rekompensaty powinieneś złożyć do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego. Wniosek należy złożyć w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ostateczny termin upływa w dniu 22 kwietnia 2019 roku. Rekompensatę otrzymasz najwcześniej w dniu 1 czerwca 2019 roku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Pamiętaj, że jeżeli złożyłeś wniosek o wypłatę rekompensaty możesz otrzymać decyzję negatywną. Niemniej jednak, jeżeli została wydana decyzja odmowna przysługuje Ci droga odwoławcza. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję negatywną. Odwołanie należy wnieść do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli masz pytania, które dotyczą rekompensaty z tytułu utraconego prawa do deputatu węglowego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku.

Adwokat Tomasz Kosterka