tel. : +48 697680922

ZADOŚĆUCZYNIENIE – WYPADEK KOMUNIKACYJNY

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie to świadczenie, które jest wypłacane z tytułu bólu, krzywdy i cierpienia na jakie jesteś narażony w wyniku wypadku komunikacyjnego. Innymi słowy zadośćuczynienie to świadczenie, które ma zrekompensować Twoje starty niemajątkowe, które jak już wskazywałem poprzednio zostaną pokryte przez odszkodowanie. Więcej informacji na temat odszkodowania znajdziesz w tym miejscu: odszkodowanie-wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie ma za zadanie zrekompensować wszelkie negatywne przeżycia związane z udziałem w wypadku drogowym. Dotyczy to zarówno cierpień fizycznych takich jak ból i niedogodności związanych  z przebytym urazem jak i negatywnych przeżyć psychicznych. Nie ulega wątpliwości, iż udział w wypadku drogowym stanowi bardzo negatywne przeżycie emocjonalne. Często skutkiem udziału w takim zdarzeniu jest lęk przed udziałem w ruchu lądowym. Niejednokrotnie osoby, które uczestniczyły w wypadku drogowym panicznie obawiają się powtórki takiej sytuacji. Tak więc w teorii z tytułu udziału w zdarzeniu drogowym należy Ci się zadośćuczynienie. Czy jednak zawsze ubezpieczyciel przyjmuje swoją odpowiedzialność
w adekwatnym stopniu?

PRAKTYKA

W praktyce niestety ubezpieczyciele za wszelką cenę starają się ograniczyć swoją odpowiedzialność. Oczywiście bardzo trudno ustalić w sposób niebudzący żadnych wątpliwości wysokość zasadnego zadośćuczynienia. Wysokości zadośćuczynienia nie reguluje jakikolwiek akt prawny.
W tym zakresie mogę się jedynie odwoływać do mojego doświadczenia zawodowego oraz dotychczasowego orzecznictwa. Już nawet drobny uraz wywołany wypadkiem komunikacyjnym upoważnia Cię do dochodzenia zadośćuczynienia. Podkreślam, że nawet brak doznania tak zwanego trwałego uszczerbku na zdrowiu nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela. Same negatywne przeżycia związane z udziałem w zdarzeniu drogowym oraz drobne urazy np. w wyniku ucisku pasów bezpieczeństwa mogą stanowić podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia na poziomie kilku tysięcy złotych. Przy poważniejszych urazach zadośćuczynienie może wynosić kilkadziesiąt,
a w skrajnych przypadkach nawet kilkaset tysięcy złotych. Są to niestety kwoty, które bardzo rzadko są wypłacane przez ubezpieczycieli dobrowolnie. Pamiętaj, że Twoje zadośćuczynienie, które zostało wypłacone „dobrowolnie” przez ubezpieczyciela jest z dużym prawdopodobieństwem rażąco zaniżone.

KTO OTRZYMA ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zadośćuczynienie należy się osobie pokrzywdzonej w wypadku drogowym, w którym ma status osoby pokrzywdzonej. W tym miejscu zwracam uwagę, że status pokrzywdzonych mają również pasażerowie pojazdu, który spowodował daną kolizję drogową. W takiej sytuacji odpowiedzialny jest zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza pojazd sprawcy kolizji. Pamiętaj, że zadośćuczynienie należy Ci się nawet w sytuacji, w której pojazd sprawcy nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Twoje roszczenie należy wtedy skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

PRZEDAWNIENIE – MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA NAWET DO 20 LAT OD WYPADKU !


Co do zasady roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Wyjątek stanowią jednak roszczenia, których dochodzimy z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy wypadku drogowego. Takie roszczenie zgodnie z artykułem 4421 kodeksu cywilnego przedawnia się z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten jednak nie może przekraczać 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Wyjątek stanowi szkoda, która wynikła z tytułu zbrodni lub  występku. Takie roszczenie ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na wiedzę poszkodowanego dotyczącą sprawcy takiego zdarzenia. Co do zasady większość poważniejszych wypadków drogowych stanowi przestępstwo.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

W sprawach, w których dochodzisz od ubezpieczyciela zadośćuczynienia lub odszkodowania z tytułu Twojego udziału w wypadku komunikacyjnym istnieje możliwość wyboru sądu. Sądem właściwym jest alternatywnie Sąd, w którego obszarze właściwości doszło do zdarzenia drogowego lub sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Właściwość rzeczową sądu uzależnia wartość przedmiotu sporu. Co do zasady właściwy jest Sąd Rejonowy, natomiast dla roszczeń przekraczających wartość 75.000 złotych właściwy będzie Sąd Okręgowy.

ZADŚĆUCZYNIENIE – ŚMIERĆ OSOBY NAJBLIŻSZEJ

Niestety statystycznie na polskich drogach wciąż jest bardzo niebezpiecznie i niemal każdego dnia dochodzi do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji zadośćuczynienie należy się członkom najbliższej rodziny zmarłego. Żaden przepis nie reguluje zarówno wysokości takiego zadośćuczynienia jak i katalogu osób, które mogą się go skutecznie domagać. Temat ten ze względu na jego doniosłość oraz stopień skomplikowania omówię w odrębnym wpisie.

Jeżeli byłeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym i otrzymałeś zaniżone zadośćuczynienie lub w ogóle odmówiono Ci wypłaty zadośćuczynienia, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z kancelarią adwokacką w Rybniku w celu nieodpłatnej analizy sprawy.

Adwokat Tomasz Kosterka