tel. : +48 697680922

RĘKOJMIA A ZAKUP OD OSOBY PRYWATNEJ

RĘKOJMIA PRZY ZAKUPIE OD OSOBY FIZYCZNEJ

Według statystyk co piąty samochód w Polsce sprzedaje osoba fizyczna. Takie transakcje stanowią zatem stosunkowo wysoki odsetek na rynku wtórnym. Czy rękojmia za wady rzeczy obowiązuje również, gdy samochód sprzedaje osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej?

KUPNO SAMOCHODU OD OSOBY FIZYCZNEJ

Kupujący używany samochód od osoby fizycznej co do zasady nabywa podobne uprawnienia jak w przypadku zakupu samochodu od przedsiębiorcy. Jeżeli natkniesz się na nieuczciwego sprzedawcę, który nie jest profesjonalnym uczestnikiem obrotu, a kupiony samochód okaże się wadliwy możesz odstąpić od zawartej umowy. Oczywiście możesz też żądać obniżenia ceny lub wymiany pojazdu na inny wolny od wad. Co do zasady uprawnienia z tytułu rękojmi podlegają jednak pewnym ograniczeniom, o których przeczytasz poniżej.

BRAK KORZYSTNYCH DOMNIEMAŃ

Zgodnie z art.  556² Kodeksu cywilnego jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W umowach, gdzie stronami są wyłącznie osoby fizyczne, kupujący nie jest niestety konsumentem. W razie sporu ze sprzedawcą to na nabywcy spoczywa ciężar udowodnienia, że wada istniała w chwili wydania samochodu.

Przy zakupie od osoby fizycznej nie znajdzie również zastosowania art. 5615 Kodeksu cywilnego stanowiący dla sprzedającego-przedsiebiorcy swoistą sankcję za brak terminowego ustosunkowania się do żądania kupującego. Jeżeli kupujący jest konsumentem i przykładowo zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Kupujący samochód od osoby fizycznej konsumentem nie jest, zatem domniemanie to w realiach tego rodzaju umowy nie znajdzie zastosowania.

O tym, na jakie pułapki należy uważać przy zakupie samochodu przeczytasz tutaj.

RĘKOJMIA – TERMINY

W przypadku zakupu używanego samochodu, gdy kupującym jest konsument, możliwe jest skrócenie terminu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Przepisy wskazują, iż termin ten nie może być jednak skrócony poniżej roku od dnia wydania rzeczy. Termin ten wydaje się wystarczający w celu uruchomienia przez kupującego swoich uprawnień na wypadek nabycia samochodu obarczonego wadami. Zważyć natomiast należy, iż nie ma w Kodeksie cywilnym analogicznej regulacji dla osoby, która konsumentem nie jest. Powoduje to w takim przypadku możliwość znacznego skrócenia terminów przedawnienia roszczeń z rękojmi. Musisz jednak pamiętać, że gdy obie strony strony są konsumentami rękojmia może zostać wyłączona całkowicie.  Zdecydowanie rekomendujemy, aby dokładnie czytać zawieraną umowę ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących rękojmi. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz tutaj.

PODSUMOWANIE

Rękojmia przy zakupie pojazdu od osoby fizycznej co do zasady znajduje zastosowanie. Jej zastosowanie jest jednak nieco węższe niż przy tak zwanej sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z definicją sprzedaż konsumencka ma miejsce w sytuacji zawarcia transakcji przez przedsiębiorcę oraz konsumenta Należy mieć bezwzględnie na uwadze, iż możliwe jest umowne wyłączenie rękojmi kupującego, co wymaga od kupującego szczególnej czujności przy analizowaniu treści postanowień umownych. Zastosowanie mogą również znaleźć modyfikacje uprawnień z tytułu rękojmi zarówno w kierunku ich rozszerzenia, ale i również ograniczenia.

Adwokat Marcin Bartkiewicz

Jeżeli masz pytania dotyczące Twojej umowy sprzedaży samochodu zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zgłoszenia spraw proszę przesyłać na adres: adwokat@wadyukryte.pl